Privacyverklaring RUIM Omgevingsontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking
plaatsvindt.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door RUIM Omgevingsontwikkeling Onze bedrijfs- en contactgegevens luiden als
volgt:
RUIM Omgevingsontwikkeling
Bolderweg 14
1332 AT Almere
Nederland
Telefoon: +31 (0)88 – 25 52 100
E-mail: info@ruim.nl
Website: https://ruim.nl

Onze privacy medewerker is te bereiken via privacy@ruim.nl

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

RUIM Omgevingsontwikkeling verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie van u:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • plaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • btw-identificatienummer;
 • bankrekeningnummer;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
  maken, in correspondentie en telefonisch.

3. Op welke rechtsgrond en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren en hierover zo
nodig contact met u te kunnen opnemen, voor het verzenden van onze publicaties en/of nieuwsbrieven en u te
informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten, om u te beoordelen en accepteren als klant,
leverancier of partner of andere derde partij in het kader van het sluiten van een overeenkomst met u.
Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening, om de
veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen en om te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en gebruiken deze uitsluitend voor het hiervoor
beschreven doel.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen
hebben.

4. Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om verzekeraars,
banken, accountants, ICT dienstverleners, onderaannemers en andere adviseurs zoals pensioenfondsen.
Met deze derden sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RUIM Omgevingsontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast kan RUIM Omgevingsontwikkeling uw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit doen wij alleen
met uw uitdrukkelijke toestemming.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring
omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor
de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Op grond van fiscale wetgeving zijn wij echter verplicht om
persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot onze bedrijfsadministratie (zoals
overeenkomsten, facturen, order- en pakbonnen) gedurende 7 jaar te bewaren.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier (4)
weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen
behandelen.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u
toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via het
daarvoor bestemde e-mail adres privacy@ruim.nl

7. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in uw
computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website
optimaal werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Een cookie geeft ons op geen enkele manier
toegang tot uw computer of enige andere informatie over u, afgezien van de informatie die u met ons wilt delen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u hierover en vragen wij u toestemming voor het
plaatsen van cookies. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers
accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren
als u dat wilt. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen cookies verwijderen via de browser instellingen van uw
computer, tablet of smartphone. Dit kan tot gevolg hebben dat u niet ten volle kunt profiteren van de website.
Onze website kan links bevatten naar websites van andere bedrijven. Aangezien wij geen controle hebben over
deze websites zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u deze
websites via genoemde links bezoekt. Genoemde websites vallen niet onder de reikwijdte van deze
privacyverklaring. Wij adviseren u de privacyverklaring die op genoemde websites van toepassing is te
raadplegen.

8. Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens te
  bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
 • het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw
  persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen;
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen (het recht om vergeten te worden);
 • het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om bepaalde
  persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
 • het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde: als u bijvoorbeeld wilt overstappen
  op een andere leverancier, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan die nieuwe leverancier te
  verstrekken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen om een identiteitsbewijs.

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens
dan wij zullen zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier (4) weken aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet
mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laten wij u dat
binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek bij ons indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg
hebben dat wij de overeenkomst niet (meer) kunnen uitvoeren. Voor de goede orde merken wij op dat het een
en ander u niet ontslaat van uw verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende
betalingsverplichting.

9. Vragen of klachten?

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.
Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Almere, mei 2022